Strona Glowna
Kontakt
Cele i Zadania
Historia Fundacji
Zarzad
Stypendia Aplikacje
Konkursy Recytatorskie
Wydarzenia
Wladyslaw Reymont Biografia
Fundatorzy

Stypendia Fundacji W. Reymonta:

46-ta Uroczysto�� Wr�czenia Stypendi�w
Fundacji im. W�adys�awa Reymonta w Kanadzie

Fundacja im. Wl. Reymonta poraz 46-sty rozdala stypendia

Dobiegl konca 2016 rok a zarazem juz 46-sty rok dzialalnosci Fundacji im. Wladyslawa Reymonta w Kanadzie. Rok ten byl czasem wytezonej spolecznej pracy prezesa Fundacji Kazimierza Chrapki, zarzadu Fundacji i calego grona kurator�w. Byl to rok wielu osiagniec i sukces�w Fundacji w zyciu Polonii i Kanady. Do nich naleza miedzy innymi:
- wydanie i dwukrotna promocja ksiazki pod tytulem "Wygnancy" autorstwa Anieli i Stanislawa Lasek z Oshawy - SYBIRAK�W, kt�rzy zawarli w niej wstrzasajace relacje z ich wyw�zki w czasie II Wojny Swiatowej na Sybir i tulaczej drogi powrotu z Syberii przez Kazachstan , Uzbekistan, i Afryke

- zorganizowanie cieszacego sie wielka popularnoscia wsr�d mlodziezy szkolnej corocznego Konkursu Recytatorskiego, w kt�rym obecnie biora udzial recytatorzy z czterech kanadyjskich prowincji

- finansowe wsparcie oraz ciagla i efektywna wsp�lpraca z Muzeum im.Wl.St.Reymonta w Bielsku Bialej (Polska)

- pozyskiwanie funduszy od os�b zakladajacych fundusz stypendialny w Fundacji, z kt�rego w przyszlosci bedzie korzystalo wiele pokolen student�w polskiego pochodzenia. Darczyncy ci staja sie fundatorami Fundacji im.W.Reymonta a zywa pamiec ich imienia i nazwiska po wsze czasy pozostanie wpisana w historii Polonii Kanadyjskiej, gdyz doch�d z odsetek takiego funduszu przeznaczony jest kazdego roku na stypendia i pomoc finansowa dla student�w polskiego pochodzenia.

Kazdego roku jednym z ostatnich zadan planu pracy Fundacji jest Uroczystosc Rozdania Stypendi�w dla polonijnych student�w. W 2016 roku odbyla sie ona 27 listopada w Grupie 1-7 ZPwK w Toronto. Na uroczystosc te przbylo wielu fundator�w stypendi�w, przedstawicieli organizacji polonijnych i zacnych gosci na czele z konsulem RP w Toronto Grzegorzem Morawskim.
46-ta Uroczystosc Rozdania Stypendi�w rozpoczal prezes Fundacji, Kazimierz Chrapka witajac gosci oraz tegorocznych stypendyst�w, kt�rzy za swoje bardzo dobre wyniki w nauce, prace spoleczna i udzial w zyciu Polonii otrzymuja czek, kt�ry jak powiedzial prezes Fundacji stanowi rodzaj nagrody a takze dyplom, kt�ry jest jakoby "karta bycia czlonkiem Polonii".

Przem�wienie okolicznosciowe w tym roku wyglosil Jakub Rybaczuk z Windsor, przyblizajac nam postac Aleksandra Kierzkowskiego - pierwszego polskiego pochodzenia czlonka Parlamentu Kanady w 1867 roku, wzbogacajac swoje wystapienie kr�tkim wideo. Zachecil r�wniez do obejrzenia i zapoznania sie z wystawa na sali o Aleksandrze Kierzkowskim. Poinformowal, ze wystawa byla juz udostepniona w Ottawie w Parlamentcie i w Montrealu. Cieszyla sie wielkim powodzeniem. Wystawa ta przygotowana przez Library of the University of Windsor, Dr.B.Owens, Dr.F.Simpson i J.Baryckiego jest bardzo wartosciowa i cenna lekcja pogladowa dla mlodego pokolenia Polonii w Kanadzie. Zyczymy aby tw�rcy tej wystawy ciagle podejmowali takie wyzwania gdyz sa to wazne lekcje historii udokumentowane fotografia i dokumentami archiwalnymi, co wydatnie wzbogaca historie Polonii w Kanadzie.

W 2016 roku nagrade im. Tadeusza Glisty otrzymala Janina Ruta z Mississaugi pracujaca spolecznie w wielu organizacjach i zespolach polonijnych. Z wielkim wzruszeniem podziekowala rodzinie panstwa Glista i Fundacji W.Reymonta za nagrode i za docenienie jej pracy spolecznej w zyciu Polonii.

W czesci artystycznej wystapila Emilia Punturiero z Brantford recytujac wiersz pt: "Zuraw i Czapla", kt�ry recytowala na konkursie recytatorskim zdobywajac zloty medal.

Przedwodniczacy Komitetu Stypendialnego, Witold Jaroszewski witajac sypendyst�w pogratulowal im i powiedzial, ze otrzymanie stypendium Fundacji W.Reymonta to wielkie wyr�znienie i honor. Polonia jest dumna i szczyci sie, ze ma tylu zdolnych mlodych ludzi. Apelowal aby w przyszlosci zasilili swoja energia i pomyslowoscia dzialalnosc Fundacji przez wstepowanie i powiekszenie grona jej czlonk�w. Poinformowal, ze do Komitetu Stypendialnego wplynely 62 aplikacje z czego przyznano 25 sypendia i 4 zapomogi. Nastepnie odbyla sie ceremonia wreczenia stypendi�w i zapom�g. Kazdy stypendysta otrzymal r�wniez w prezencie od Fundacji ksiazke autorstwa panstwa Anieli i Stanislawa Lasek " Wygnancy". W imieniu stypendyst�w podziekowanie dla fundator�w stypendi�w i dla kurator�w Fundacji zlozyli Emil Karpinski i Wiktor Kulinski.

Gratulacje i slowa uznania za 46 lat pracy spolecznej dla prezesa i kurator�w Fundacji zlozyl konsul RP Grzegorz Morawski. Podziekowal i podkreslil waznosc kultywowania jezyka polskiego i edukacji przyszlych pokolen Polonii w Kanadzie. Podziekowal r�wniez darczyncom za pomoc w realizowaniu tak wielkich polonijnych wyzwan, a studentom zyczyl dalszych sukces�w i aby otrzymane stypendia z polskiej Fundacji byly poczatkiem dalszych osiagniec i zacheta do jeszcze intensywniejszej dzialalnosci spolecznej w Polonii Kanadyjskiej.

Prezes Fundacji Kazimierz Chrapka na zakonczenie Uroczystosci Rozdania Stypendi�w zwr�cil sie do stypendyst�w, aby nie zapominali o jezyku polskim i aby przygotowywali sie do przyjecia obowiazk�w i funkcji w organizacjach polonijych, bo dorobek polonijny kiedys zostanie w ich rekach. Podziekowal wszystkim przybylm na uroczystosc i zaprosil do wsp�lnego zdjecia stypendyst�w, fundator�w, i kuratowr�w Fundacji oraz na smaczny poczestunek i kawe.

Rzecznik prasowy Fundacji
Aleksandra Florek

 46 Uroczysto�� Rozdania Stypendi�w

Gl�wny m�wca, Jakub Rybaczuk i kurator Fundacji, Ewa Pachowicz

Prezentacja Nagrody im. Tadeusza Glisty

Przewodnicz�cy Komitetu Stypendialnego, Witold Jaroszewski

Stypendy�ci,fundatorzy,kuratorzy Fundacji i go�cie honorowi


Kompletna aplikacja sk�ada si� z dw�ch cz�ci:

1) W. Reymont Foundation Scholarship Application (pdf format do druku)

2) forma online


Og�lne warunki przyznawania stypendi�w:
  • Polskie pochodzenie
  • Obywatelstwo kanadyjskie lub prawo do sta�ego pobytu w Kanadzie
  • Co najmniej drugi rok studi�w na wy�szych uczelniach
  • Osi�gni�cia w nauce
  • Zaanga�owanie studenta w organizacjach studenckich, m�odzie�owych i w pracy spo�ecznej (nie tylko w polskich organizacjach).
  • Zaaga�owanie studenta lub rodzic�w/dziadk�w w organizacjach polonijnych.
  • Stypendium mo�na otrzyma� tylko trzy razy.
  • Fundacja przynaje rownie� zapomogi dla student�w w trudnej sytuacji finansowej.
Korespondencj� zwi�zan� ze stypendiami prosimy kierowa� do:

Komitet Przyznawania Stypendi�w
4949 Eramosa, 6th Line
Rockwood, Ontario N0B 2K0

Aplikacj� stypendialn� mo�na uzyska� pod w/w adresem lub elektronicznie (od pocz�tku wrze�nia do po�owy pa�dziernika):
www.reymontfoundation.com
e-mail: scholarship@reymontfoundation.com

Dodatkowych informacji udziela
Witold Jaroszewski (519) 856 4874
email: scholarship@reymontfoundation.com

Niekompletne podania nie b�d� rozpatrywane.
Wymagana jest wersja aplikacji z bie��cego roku.


Ka�dy stypendysta Fundacji W. Reymonta musi osobi�cie odebra� stypendium podczas w/w uroczysto�ci. STYPENDIA NIE B�D� WYSY�ANE POCZT�!
W przypadku du�ej odleg�o�ci (ponad 200 km) lub innych przyczyn uniemo�liwiaj�cych odebranie stypendium, zostanie ono wraz z dyplomem wr�czone podczas jednej z uroczysto�ci polonijnych w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta.
W przypadku nie zg�oszenia si� po odbi�r stypendium, zostanie ono przyznane innemu studentowi w nastepnym roku akademickim.


Lista Przyznawanych Stypendi�w

NAZWA STYPENDIUM
WARUNKI PRZYZNANIA
Fundacja W. Reymonta Scholarship Og�lne warunki
Blaski Alex Memorial Scholarship
(ZPwK Gr. 43 - Barrie)
Og�lne warunki - studenci z okolic Barrie
Borek Maria i Czes�aw Scholarship Og�lne warunki - studenci z okolic Durham/Oshawa
Chrapka Kazimierz
The W. Reymont Foundation
President's Schoolarship
Og�lne warunki - zaanga�owanie spo�eczne
Dobranowski Julian Memorial Scholarship Og�lne warunki
Drzyma�a Janusz i Roma Scholarship Og�lne warunki - studenci nauk �cis�ych i in�ynieryjnych
Dulemba Aleksander i Stefania Scholarship Og�lne warunki - studenci medycyny, studenci w trudnej sytuacji finansowej
Flis Walter i Anna Memorial Scholarship Og�lne warunki
Gadza�a Franciszek Memorial Scholarship Og�lne warunki - studenci historii Polski U.of T. urodzeni w Kanadzie
G�ogowski Franciszek Memorial Scholarship Og�lne warunki
Haidasz Senator Stanley Fellowship Og�lne warunki - zainteresowanie wielokulturowo�ci�, histori� Polski i Kanady
Juchniewicz Kazimiera Memorial Scholarship Og�lne warunki
Kacperski Stefan i Weronika
Memorial Scholarship
Og�lne warunki
Klimt Stefan i Janina
Scholarship
Og�lne warunki - studenci w trudnej sytuacji finansowej z okolic Cambridge
Kmietowicz Frank Memorial Scholarship
(ZPwK Gr.20 - Windsor)
Og�lne warunki - studenci Grupy 20
Kokoci�ski George Memorial Scholarship Og�lne warunki
Kuropas Jan Memorial Scholarship Og�lne warunki - studenci w trudnej sytuacji finansowej
Rodziny Krawczyk-Krane
Family Scholarship
Og�lne warunki
Lasek Stanis�aw i Aniela Scholarship Og�lne warunki - studenci w trudnej sytuacji finansowej
Maziarz Tadeusz Scholarship Og�lne warunki
Michno Bronis�aw Memorial Scholarship Og�lne warunki
Nawrot Marek Memorial Scholarship Og�lne warunki - studenci geografii lub nauki o �rodowisku z York University,
Pidperyhora Eleonora Scholarship Og�lne warunki
Dr Piotrowski Adolph Memorial Art Scholarship Og�lne warunki - studenci malarstwa/rze�by
Sadowski Chester i Maria Memorial Scholarship Og�lne warunki - studentki nauk �cis�ych
Sobczak Boles�aw i Irena Scholarship Og�lne warunki - studenci w trudnej sytuacji finansowej
Ungar Wac�aw i Irena Memorial Scholarship Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ungar Wac�aw i Irena Memorial Scholarship Og�lne warunki - koncertuj�cy studenci wydzia��w muzycznych
Wa�kiewicz Wac�aw Scholarship Og�lne warunki
�urek Antoni i Jadwiga Scholarship Og�lne warunki
Pope John Paul II Scholarship (ZG ZPwK) Kleryk polskiego pochodzenia studiuj�cy w seminarium na 3 lub 4 roku
Ladies Circle Central Executive P.A.C.
Scholarship
Og�lne warunki - studenci cz�onki� K� Polek
ZPwK Gr. 2 - Hamilton
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 2
ZPwK Gr. 5 - Toronto
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy5
ZPwK Gr. 10 - Brantford
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 10
ZPwK Gr. 11 - Guelph
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 11
ZPwK Gr. 17 - Delhi
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 17
ZPwK Gr. 11 - Thunder Bay
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 19
ZPwK Gr. 25 - Peterborough
Scholarship
Og�lne warunki - studenci z okolic Peterborough
ZPwK Gr. 35 - Red Lake
Scholarship
Og�lne warunki - studenci z kredytem z j. polskiego lub historii Polski
ZPwK Gr. 95 - Mississauga
Scholarship
Og�lne warunki - studenci Grupy 95 z kredytem z j. polskiego
Polish Club Cambridge
Scholarship
Og�lne warunki - studenci z okolic Cambridge
Polish Students Association U.of T.
Scholarship
Og�lne warunki
Polish Weterans Association - Oshawa
Scholarship
Og�lne warunki
Stypendium Stypendyst�w Og�lne warunki
M. Curie-Sk�odowska Scholarship Og�lne warunki

Kandydatury do Nagrody im. T. A. Glisty

Fundacja W. Reymonta przyjmuje nominacje do rocznej Nagrody im. Tadeusza A. Glisty. Nagroda ta jest przyznawana od 1982 roku dla uczczenia pami�ci nie�yj�cego Tadeusza Glisty, by�ego prezesa Zarz�du G��wnego Zwi�zku Polak�w w Kanadzie i dzia�acza spo�ecznego. Celem nagrody jest wyra�enie uznania dla cz�onka Polonii, dobrowolnie po�wi�caj�cego sw�j czas i energi� dla dobra spo�eczno�ci polonijnej i Kanady. Osoba, kt�ra zas�u�y na nagrod�, dodatkowo otrzyma sum� $500 do z�o�enia na cel dobroczynny dla organizacji polonijnej przez ni� wybranej, albo na indywidualne badania naukowe, publikacje lub na cele kulturalne. Nagroda mo�e zosta� przyznana za dzia�alno�� w okre�lonym roku, w przeci�gu kilku lat lub w jakimkolwiek czasie w przesz�o�ci. Laureat musi mie� obywatelstwo kanadyjskie i jego zas�ugi dla Kanady powinny polega� na dzia�alno�ci na rzecz polsko-kanadyjskiej spo�eczno�ci. Wyboru dokona komitet, pod przewodnictwem Mariny Glisty. Termin zg�aszania kandydatur up�ywa z ko�cem pa�dziernika ka�dego roku. Wniosek wraz z nazwiskiem osoby nominowanej oraz list� jej zas�ug i osi�gni�� w dzia�alno�ci polonijnej, prosz� przes�a� na adres:
Fundacja W. Reymonta
Nagroda im. Tadeusza A. Glisty
14 Hester Street
Hamilton, ON L9A 2N2
Archiwum z 2015
Archiwum z 2014
Archiwum z 2012
Archiwum z 2011
Archiwum z 2010